Disclaimer

Home / Disclaimer

V prípade, že sa prihlásite na odber noviniek na stránke www.ivanabrutenic.com, budete emailom dostávať náš newsletter. Jeho účelom je poskytnúť Vám aktuálne informácie zo sveta kariéry a podnikania a nových produktov a služieb zo stránky www.ivanabrutenic.com. Môžete kedykoľvek zrušiť jeho prijímanie tým, že kliknete na odhlasovací link, ktorý Vám zašleme v dolnej časti newslettra.

V žiadnom z mojich programov Vám nesľubujem zázraky na počkanie. Poviem Vám, čo funguje mne a mojim klientom a pomôžem Vám nájsť cestu, ktorou sa vydať, aby ste boli spokojný vo Vašom profesnom živote. Vykročiť touto cestou a robiť jednotlivé kroky už bude na Vás. Váš úspech závisí od toho, v akej fáze kariéry/podnikania sa v súčasnosti nachádzate, Vášho odhodlania, Vašej aktivity a ochoty urobiť všetko potrebné pre dosiahnutie Vášho cieľa.

Zaslaním, resp. poskytnutím svojho životopisu a ďalších sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje dávate svoj súhlas k tomu, aby spoločnosť EXACT RECRUITMENT spol. s r.o., sídlom: Majerská 3, 821 07 Bratislava, IČO: 36 283 835 (ďalej len „prevádzkovateľ) spracovávala Vaše osobné údaje a to predovšetkým meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, titul, dosiahnuté vzdelanie, kontaktné údaje (číslo telefónu a e-mailovú adresu), jazykové a počítačové znalosti, pracovné skúsenosti, prípadne iné údaje, ktoré uvádzate v priložených dokumentoch v zmysle Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „osobné údaje“).
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je poskytovanie personálneho a kariérneho poradenstva pre dotknutú osobu, tj. s ukladaním na nosiče dát, upravovaním, vyhľadávaním v nich, poskytovaním tretím osobám (klientom – zamestnávateľom), triedením, kombinovaním, s ich priebežnou aktualizáciou a likvidáciou v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z.. o ochrane osobných údajov na dobu určitú v trvaní 5 rokov odo dňa ich zaradenia do personálnej databázy. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň týmto čestne prehlasujete, že všetky Vami uvedené údaje sú pravdivé.
Týmto prehlásením zároveň dávate súhlas na upustenie od oznámenia opravy alebo likvidácie Vašich osobných údajov, nakoľko sa tým neporušia Vaše práva. Tento súhlas je možné odvolať písomne, doručením prevádzkovateľovi.
V súlade s ustanovením § 28 Zákona o ochrane osobných údajov máte, ako dotknutá osoba, právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 ste oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
  • blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
#list-style-633042d4d8dd3 ul li:before { font-family:FontAwesome; content: "\\f00c"; color:#008fcb }
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search